Go to Top

Control de qualitat

Abans de l’inici de qualsevol tipus d’obres es necessari que un tècnic competent elabori un programa de control de qualitat, del qual n’ha de ser coneixedor el promotor de les mateixes.

En el programa de control de qualitat s’han d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, etc., que es realitzaran durant l’execució de les obres.

A Enginyeria i Arquitectura Tècnica Casamada realitzem el control de qualitat de tot tipus d’obres de manera que el resultat final de les mateixes sigui un èxit. D’aquesta manera s’eviten desperfectes no desitjats a mitjà i llarg termini.