Go to Top

Coordinació de seguretat

Durant l’execució d’obres de qualsevol tipus es necessari que el promotor de les mateixes designi un tècnic que assumeixi les responsabilitats de seguretat i salut derivades dels treballs que es puguin estar realitzant.

A Enginyeria i Arquitectura Tècnica Casamada assumim les responsabilitats de seguretat i salut de les obres que vostè pugui estar realitzant de manera que els riscos que comporten els treballs siguin minimitzats al màxim i les probabilitats d’accidents siguin nul·les.