Go to Top

Direcció d’obra

Durant l’execució d’obres de qualsevol tipus es necessari que un tècnic competent assumeixi la direcció de les mateixes, controlant en tot moment que el que s’està executant coincideix exactament amb el que s’ha projectat i aprovat.

A Enginyeria i Arquitectura Tècnica Casamada assumim la direcció de les seves obres de manera que al finalitzar les mateixes allò que s’ha construït coincideixi exactament amb allò que s’havia projectat i aprovat.